تبلیغات
برای پیشنهاد مطلب دراه دارید:
  1. موضوع خودرا به صورت واضح وبا درج عنوان "موضوع پیشنهادی،درخواستی"در بخش نظرات اعلام کنید.
  2. موضوع مورد نظر را با درج عنوان "موضوع پیشنهادی،درخواستی" به آدرس ایمیل وبلاگ ارسال نمایید.
نکته:
همراه با پیام درخواست حتما یاآدرس ایمیل یا آدرس وبلاگ خودرا ذکر نمایید.
مطلب مورد نظر پس از دریافت حداکثر تا یک هفته در وبلاگ درج خواهدشد ونسخه ای از آن به ایمیل درخواست کننده ارسال خواهد شد.
اگر مدیر وبلاگ شرایط ارائه مطلب دخواستی را نداشت پس از دریافت مطلب،حداکثر تامدت دوروز آنرا به درخواست کننده اعلا خواهد کرد.
قبل از دریافت مطلب درخواست کننده باید3نظر برای آخرین مطلب وبلاگ بگذارد.